top of page


תקנון רכישת מוצרים באתר

כללי
1.    תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, ואין לראות בכך פגיעה בנשים, ו/או במגדר אחר כלשהו.
2.    האתר "Dr. Shani Roffeh - Domain's and Website's valuation" (בכתובת https://www.shani-roffeh.info/), (להלן: "האתר"), הינו אתר בבעלות חב' BMA Ltd IL, מספר חברה 516230984, המיועד לשימוש הגולשים ברשת האינטרנט, ובאתר נמכרים מוצרים כגון: ספרים בלבד, וכי יתכן ובעתיד ימכרו מוצרים נוספים בתחום זה.
3.    פרטי התקשרות: ד"ר שני רופא, רח' הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 5, תל אביב, ישראל, מייל: shani@roffeh.com  טלפון: 03-9080934, פקס: 03-9080939
4.    תקנון זה הנו הסכם התקשרות בין האתר לבין מזמין ההערכת השווי, וכי קבלתו של תקנון זה בדרך של חתימה דיגיטאלית מהווה הצהרה מצד הלקוח, ו/או הגולש כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בין הנרשם ו\או הלקוח לבין האתר.
5.    למען הסר ספק אציין כי כל המבצע ו/או המעוניין לבצע פעולה באתר מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם פעולה באתר, משמעה – כל פעולת רכישת מוצר המוצע באתר.

תנאי השימוש
6.    רשאי לבצע פעולות באתר, כל אדם שהוא בן 18 ומעלה, אשר אינו אדם חסוי כהגדרתו לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב- 1962 הישראלי, כמו גם כל חברה המאוגדת כדין, וכי ברשותו כרטיס אשראי תקף מאחת מחברות האשראי העולמיות, ו/או חשבון פייפאל וכי ברשותו כתובת מייל, לרבות מספר טלפון נייד לצורך הליך הזיהוי, וכן שליחת מידע, חשבונית, ונתונים נוספים.
7.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תנאי מוקדם לאישור פעולה סליקת הכרטיס והעברת הכספים יבוצעו ע"י חברת מקס בע"מ ולפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הישראלי , כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 הישראלי ( להלן: "החוק, ו/או התקנות"), וכי האתר אינו שומר, ו/או מחזיק בידיו כל פרט מסוג זה.
8.    האתר, ו/או החברה, ו/או מי מעובדיו לא יישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהרכוש לא לקבל את הזמנתו.
9.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ולבטל את המכירה על פי שיקול דעתה הבלעדי.
10.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם ובמידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים, ו/או השירותים באופן מלא ו/או באופן חלקי, ובדרך כלשהי, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר יפגעו כתוצאה מתקלות במחשוב ו/או מערכות הסלולאר ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, רשאי האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.

שמירת סודיות
11.    האתר מתחייב לעשות שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת השימוש בו בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א –  1981 הישראלי, כמו גם תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017 הישראלי ואתה נותן הסכמתך לשימוש זה.
12.    בעת ביצוע פעולה פעולת רכישה באתר יידרש הרוכש להזין למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני, ופרטים אודות האתר, ו/או הדומיין, לרבות פרטי תשלום.
13.    אדגיש ואציין כי הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית, וכי כנגד מגיש פרטים כוזבים יינקטו הליכים משפטיים.
14.    בחתימה על הסכם זה, הינך מאשר לאתר לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע.
15.    האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור באתר ובמידע שיאספו אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך שיפור השירותים שהאתר מציע, ליצירת קשר אתך וכי מידע זה לא יזהה אותך אישית.
16.    למען הסר ספק, הדין החל על השימוש באתר, ובשרותיו, לרבות על תנאים אלה, הינו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת הקשורה לאתר ו/או לשירותים ו/או לשימוש בהם ו/או לכל הקשור בהם, נתונה באופן בלעדי לבית המשפט המוסמך בתל-אביב יפו בלבד.

תשלום ואספקת מוצרים דיגיטליים
17.    המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש, וכי החיוב בגין קבלת המוצר הדיגיטאלי הינו מידי, חשבונית מס קבלה ומייל אישור על כך יישלחו לאחר התשלום באופן אוטומטי.
18.    אדגיש ואציין כי לאור העובדה כי מודבר במוצר דיגיטלי – לא ניתן לקבל החזר, וזאת לאור העובדה כי אין באפשרות האתר למנוע את השימוש במוצר לאחר הספקתו.

אחריות לנזקים
19.    האתר, ו/או החברה, ו/או הגב' שני רופא, לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם כתוצאה משימוש באתר, ו/או מקריאת הספר, ו/או במידע שמופיע בו, ו/או באתרים חיצוניים לו, גם אם האתר קיבל מידע אודות האפשרות להתרחשות נזקים.
20.    למען הסר ספק, למשתמשי האתר, מקבלי השירותים, ו/או רוכשי הספרים, לא תהיינה כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות מכל סוג שהוא כלפי האתר ו/או כלפי החברה, ו/או כלפי הגב' שני רופא לרבות עובדיה ונציגיה ו/או כלפי צוות הכותבים, העורכים היועצים והמשתתפים בעריכתו.
21.    עוד אציין כי האתר אינו אחראי לכל תוכן הנשלח ו/או הנכלל באתר על –ידי צד שלישי כלשהו.
22.    עם כניסת משתמש לאתר נותן הוא הסכמתו לכך שהאתר אינו נושא באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני. 

תנאים נוספים
23.    מפעילי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשנות תקנון האתר, ו/או תקנות הרכישה, באופן מלא, ו/או חלקים ממנו, מזמן לזמן, ומבלי ליתן כל הודעה מוקדמת על כך.
24.    האתר אינו נוטל כל אחריות על אי אילו תשלומים לבנק ו/או שינויים בהחזרים החודשיים במהלך השנים.
25.    למען הסר ספק, ההחלטות המתקבלות על אחריותו הבלעדית של רוכש.
26.    החברה עושה את כל אשר ביכולתה לספק מידע אמין ומדויק במידת האפשר לעניין הערכת שווי הדומיין או האתר, וכי יתכן והנתונים החלקיים ימנעו דיוק במידה סבירה.

 
bottom of page